İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesi hükümlerine göre;

* 50’den fazla işçi çalıştıran tüm işletmelerde 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi veya hizmet satın alınması zorunludur.

*50’den az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yeralan işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi veya hizmet satın alınması zorunludur.

*50’den az çalışanı olan tehlikeli , az tehlikeli sınıfta yeralan işletmelerde ise 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi veya hizmet satın alınması zorunludur.

İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

Uzman İş güvenliği, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hemde belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı sözleşmesi ile 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı resmi gazete’de yer alan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlerinin belirlendiği 7. Madde’nin işyerlerinizde uygulanmasını ihtiva eder.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin yanı sıra işletmenizin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uygulamalar ele alınmaktadır.

İş güvenliği genel danışmanlık sözleşmesi ile iş güvenliği uzmanı personelimizin yanı sıra konusunda tecrübeli değişik mühendislik branşlarındaki personelimizce sizlere sağlanacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

- İş güvenliği eğitimleri
- Risk analizi (kimyasal-makine-çevresel risk analizi)
- Yangın ve acil durum planlamaları
- İşyeri iç yönetmeliği
- İsg el kitapları hazırlanması
- Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
- Tehlikeli bölge planı
- Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

Başta Otel, Hastane ve İnşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde ‘iş güvenliği uzmanlığı’ hizmetlerimiz devam etmektedir.

İş güvenliği eğitimleri

4857 sayılı iş kanunun, 77. Maddesi gereğince işverenler, çalışanlarının “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini belirlemek ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, Eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Hedefimiz bu eğitimleri tüm çalışanlara ve yöneticilere vermek suretiyle yüksek bir iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimize edilmesi ve ‘sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’na erişmektir.

Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

Eğitim konuları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
• İş hukuku- yasal sorumluluklar
• İş Kazaları ve meslek hastalıkları
• Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbilreri
• Basınçlı Kaplarda alınacak güvenlik tedbirleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik tedbirleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel İlk Yardım Eğitimi

RİSK ANALİZİ

Proaktif Olabilmek


İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütüm koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

Risk analizi ve değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uzman İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.

İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir.

Uzman iş güvenliği risk değerlendirmesi çalışmaları:
Uzman İş Güvenliği; iyi yetişmiş tecrübeli personeli ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla ‘tehlike ve risk değerlendirmesi’ hizmeti vermektedir. Bu bağlamda ‘iş güvenliği uzmanı’ personelimiz işyerinde tüm saha içerisinde iş proseslerini ve tehlike kaynaklarını gerekli süre içerisinde izlemekte ve çeşitli ölçümler ve gözlemler yardımıyla işyerindeki riskleri belirlemektedir. Yapılan değerlendirme çalışması ‘risk değerlendirme raporu’ şeklinde işletmeye sunulmaktadır. Bu raporlama çalışması işyerleri için bir ‘iş güvenliği yol haritası’dır.

İşyerlerinin yapması gereken bu yol haritasını takip ederek mevcut tehlike kaynaklarını ve riskleri en aza indirmeye çalışmaktır. Bu çalışmanın işyeri faaliyetini sürdürdüğü sürece devam etmesi ve işyerindeki çalışma şartları ve yeni durumlara bağlı şekilde sürekli yenilenmesi gereklidir. Risk değerlendirme çalışmalarında çalışan tüm personelin aktif katılımını sağlamak için risk değerlendirmesi çalışmalarının ‘iş güvenliği eğitimleri’ ile desteklenmesi gereklidir.

Risk Analizi uygulamaları aşağıda belirlenen şekli ile ele alınmaktadır.
• Risk Analizi ekibinin belirlenmesi
• Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi
• Makine, iş süreçleri, çalışma ortamı ve çevresel risklerin belirlenmesi
• Tüm belirlenen Risklerin ekiple beraber ele alınarak değerlendirilmesi kategorize edilmesi
• Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi
• Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenmesi ve bertaraf sürelerinin tebliğ edilmesi
• Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi.
• Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturulması
• Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİK HAZIRLANMASI
İş güvenliği kurulu görevlerinin başında ” İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlanması, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunulması ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak zorunluluk arzetmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve kullanılacak yöntemlerin beyan edildiği belgelerdir. Bir nevi işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ‘Anayasasıdır.

İç Yönetmelik şu başlıkları barındırmalıdır.
• Tehlikeli durumların tanımlanması ve tedbirlerin belirlenmesi
• Risk analizinin iç yönetmeliğe işlenmesi
• İş süreci ve makine ekipman ile ilgili çalışma talimat, prosedür ve bakım kayıtlarının belirlenmesi
• basınçlı kaplar hakkında genel tanımlar talimatlar
• Kaldırma araçları ile ilgili genel tanımlar talimatlar
• İç ortam ölçümleri ile ilgili genel tanımlar talimatlar
• Satın Alma, politikasının belirlenmesi
• Depolama kuralları
• Araç ve yol kullanım kuralları
• Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Sağlık Raporları
• Bakım onarım işleri
• Kişisel koruyucu donanım Kullanılması
• Acil durum planlamaları

Uzman İş güvenliği, firmaların çalışma şartlarını ve fiziksel ve insani boyutlarını gözeterek bu çalışmayı titizlikle gerçekleştirmektedir.
Ayrıca, firmalar için çeşitli iş gruplarına uygun ‘İş sağlığı ve güvenliği el kitapçıkları’ da hazırlamaktayız.